หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกุดรัง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกุดรัง , ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ตาราง ปปช 01)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม(ฝั่งทิศตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้าง ,เอกสารสอบราคาจ้าง ,ปร.4 ปร.5

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเรียนฯ 1ชั้น 2 ห้องเรียน
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนฯ 1ชั้น 2 ห้องเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลทต.เมืองคง
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลทต.เมืองคง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคง ฯ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคง ถึงสุดเขตเทศบาลไปทางวัดป่า เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบและเอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.เทศบาล2 ฯ
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) โครงการก่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 บริเวณถนนรอบศูนย์ราชการ เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและขยายถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 6
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) โครงการซ่อมแซมถนนและขยายถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายถนนคงคนครพิทักษ์ ซอย 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาและเอกสารก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัสสน.ศท.อนุบาล๘)ครั้งที๘
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัสสน.ศท.อนุบาล๘)ครั้งที๘

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษ์ฯ
ประกาศ , เอกสารสอบราคา ,ใบแสดงปริมาณงานก่อสร้าง (ปร.5 ,ปร.4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษ์( ช่วงจากซอย 7 ถึงสุดเขตเทศบาลไปทางวัดป่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล๑ชั้น๒ห้อง
ประกาศแก้ไขเปลี่ยน ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล คสล. 1 ชั้น 2 ห้องเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอนุบาลแบบฐานแผ่ ครั้งที่ ๗
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รกัส สน.ศท.อนุบาล ๘) เทศบาลตำบลเมืองคง ครั้งที่ ๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้าน ช่วงประธานสภาฯ เชื่อมถนนเทศบาล ๑ (ต่อจากเดิม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัสสน.ศท.อนุบาล๘)ครั้งที๖
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ครั้งที่ ๖ เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่(รหัสสน.ศท.อนุบาล๘)ครั้งที๕
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.อนุบาล ๘) ครั้งที่ ๕ เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง