หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ(ปปช.๐๑)โครงการก่อสร้างลานคสล.โรงฆ่าสัตว์ฯ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ ก่อสร้าง ค.ส.ล.
ประกาศร่างขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์ ก่อสร้าง ค.ส.ล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศร่างขอบเขตฯโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ.เทศบาล ๕ ปร.4,5 แบบ
ประกาศร่างขอบเขตโครงการปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ.เทศบาล ๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศร่างขอบเขตโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.บริเวณข้างเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำ
ประกาศร่างขอบเขตหรือรายละเอียด คุณลักษณะ ร่างประกาศและร่างเอกสารเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่งวันที่ ๑๑ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุข
ประมาณราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอประชุมตระกูลสุข (ปร4 ปร5) เทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

จัดซื้อเครื่องทำเย็นสแตนเลส ๖ หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO
เครื่องทำเย็นสแตนเลส ๖ หัวก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน ๒ เครื่อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำด้รับจัดสรรและราคากลางโครงการตัดท่อระบายน้ำคสล.ฯ
โครงการตัดท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ปปช.1)
โครางการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ปร.4 ,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ
เอกสารสอบราคาโครางการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนัวน ๒ ชุด

สามารถติดต่อเสนอราคาได้ที่  เทศบาลตำบลเมืองคง    อำเภอคง   จังหวัดนครราชสีมา  ถึงวันที่่  1  ธันวาคม  ๒๕๕๙เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(สระแดง)
เทศบาลตำบลเมืองคงมีความประสงค์จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(สวนสระแดง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะบ้านโนนพิมาน ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 3 ฯ
สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 3 ถึงสุดเขตเทศบาล 3 ราคากลาง 925,000.-บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง