หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   ต่อไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 3(เมษายน-กรกฎาคม 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 2(มกราคม -มีนาคม 2564)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ 1/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงแยกหลังศาลเจ้าถึงสุดเขต (ซอย 3) 1/2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดประปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล์กลำห้วยกุดรังฯ3/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยกุดรัง ช่วงสะพานเพ็ชรรัตน์ - สะพาน ร. 10

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกวดประปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล์กลำห้วยกุดรังฯ2/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยกุดรัง ช่วงชุมชนคงสามัคคี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการขยาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านทิศเหนือ/ใต้ฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของสระลอยกระทงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประมาณราคางานก่อสร้าง ปร4 ปร5
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๕ และถนนมีมั่งคั่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล 5 และถนนมีมั่งคั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศประกวดราคาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง
ประกาศประกวดราคาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก บริเวณด้านทิศเหนือฯ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสรอมเหล็กบริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ของสระลอยกระทง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตัดถนนวางท่อคสล.บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างตัดถนนวางท่อ คสล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงสามแยกโรงเรียนวันครูฯ ถึงลำห้วยกุดรัง ด้วยวิฑีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศและเอกสารสอบราคาโครการก่อสร้างตัดถนนวางท่อคสล.ถนนคงคนครพิทักษ์ฯ
โครกงรก่อสร้างตัดถนนวางท่อ คสล. บริเวณถนนคงคนครพิทักษ์ช่วงสามแยกโรงเรียนวันครูฯ ถึงลำห้วยกุดรังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding

เอกสารที่เกี่ยวข้อง