หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565

           ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น

           ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี2565

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่ง สภาเทศบาลตำบลเมืองคง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

            ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

           ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

       ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

            ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

           ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีอ พ.ศ.2565 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

       ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (กำหนดประชุม)
ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

       การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.ครราชสีมา

       ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

สมัยสามัญ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่องการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที3

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง