หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 


ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสภาฯ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองคงว่าด้วยการดำเนินการของ ปชช.ในการเข้าชื่อฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลเมืองคงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อและเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 ฯ
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำสั่ง สภาเทศบาลตำบลเมืองคง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง