หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

           ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นั้น

           ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบสภาฯว่าด้วยการดำเนินการของ ปชช.ในการเข้าชื่อและเสนอฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง ระเบียบสภาฯว่าด้วยการดำเนินการของ ปชช.ในการเข้าชื่อและเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 ฯ
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การประชุมสภาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖

             ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 นั้น

           ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลเมืองคง กำหนดประชุมสภาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565

           ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นั้น

           ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี2565

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สา่ม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่ง สภาเทศบาลตำบลเมืองคง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565

       วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

            ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

           ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

       ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.

       ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเมืองคง การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 

            ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

           ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง มีกำหนดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีอ พ.ศ.2565 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

       ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565

กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง