หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2   ต่อไป 

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขต ทต.เมืองคง
เทศบาลตำบลเมืองคงขอเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลเมืองคง สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนคงวิทยา, สนามกีฬาโรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กกต.จ.นครราชสีมา
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของประชาชนใน จ.นครราชสีมา โดยสามารถส่งแบบแสดงความคิดเห็นต่อ ผอ.กกต.จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2566

ส่งไปที่
-สนง.กกต.จ.นครราชสีมา เลขที่ 555 ม.15 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

-โทรสาร 044 756 734
-(E-mail) nakhonrat@ect.go.th.เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินคุณธรมมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตาม URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

 

https://itas.nacc.go.th/go/iit/gi9vvx

 

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi9vvx         


แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
หนังสือ ด่วนที่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสามัครื้องถิ่นรักโลก (อถล.)
หนังสือ ด่วนที่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)
หนังสือ ด่วนที่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตาม URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/gi9vvx

 

 

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi9vvx
ประกาศรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/gi9vvx

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi9vvx