หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1 | 2   ต่อไป แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)
หนังสือ ด่วนที่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสามัครื้องถิ่นรักโลก (อถล.)
หนังสือ ด่วนที่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

โครงการอาสามัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)
หนังสือ ด่วนที่ ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปี ๒๕๖๔

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตาม URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/gi9vvx

 

 

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi9vvx
ประกาศรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตาม URL และ QR CODE ด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/gi9vvx

 

 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/gi9vvx

 

 

 

ประกาศสำนักทะเบียน การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองคง เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อขอรับบริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน/เบี้ยผู้สูงอายุ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง