หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


  | 1   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)
สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้อ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)
การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง