หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 

 การศึกษา

             - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

             - โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง

             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองคง จำนวน 1 แห่ง

 

การศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99.8 ศาสนาอื่น ๆ ประมาณ ร้อยละ 0.02 ประเพณีของท้องถิ่นที่สำคัญที่เทศบาลตำบลเมืองคงจัดงานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกับอำเภอคง เช่น งานวันสงกรานต์ วันลอยกระทง งานฉลองศาลเจ้าปู่เมืองคงมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัดจำนวน 1 แห่ง

            - ศาลเจ้าจำนวน 1 แห่ง

- - - - - - - - - - - - - - - - - -