หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล


 

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วัดตะคร้อ

ประวัติ

           ประวัติเดิม วัดตะคร้อสร้างมาประมาณ 100 กว่าปี ผู้สร้างคือพระแย้ม, ขุนอาจ, ขุนภักดีเนตรและขุนศรีพิพัฒน์   เดิมวัดตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของบ้านตะคร้อ โดยสร้างกุฏิหลังเล็ก ๆ ขึ้นมาหนึ่งหลังโดยนิมนต์พระแย้ม เป็นผู้ดูแลในสมัยนั้น

            ต่อมาในปี พ.ศ.2447 -2448 มีนายเสงี่ยม, นายฉาน, นายบุญ, นายมาก, นายอิ่ม และนายสา แต่และท่านเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัดต่อจากขุนอาจ, ขุนภักดีเนตรและขุนศรีพิพัฒน์ ต่อมาไม่นานวัดถูกไฟไหม้ พระที่จำวัดอยู่ก็แยกย้ายกันไปหาที่พำนักใหม่ หลังจากนั้นพระศรี พระมี ซึ่งเป็นบุตรของขุนศรีพิพัฒน์ ซึ่งอุปสมบทอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ได้มาสอนหนังสือกัจจายน์ที่หมู่บ้านตะคร้อ จึงได้ชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้นใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดบูรณะตะคร้อนิมนต์พระอาจารย์บูรณ์มาเป็นผู้ปกครองดูแลวัดเรื่อยมา พระอาจารย์บูรณ์มรณภาพในปี พ.ศ. 2452

            ในปี พ.ศ. 2455 ได้นิมนต์พระอาจารย์จ่อย จ่ายนอก มาเป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์จ่อยท่านเห็นว่าที่วัดเดิมคับแคบ จึงชวนชาวบ้านย้ายที่ตั้งวัดมาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านตะคร้อ (ที่ตั้งปัจจุบัน) ได้สร้างกุฎิขึ้น 1 หลังมุ่งด้วยหญ้า  และต่อมาปี พ.ศ.2460 ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้น 1 หลัง (ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างนี้ได้ถูกรื้อถอนหมดแล้ว) ในปี พ.ศ. 2468    พระอาจารย์จ่อยได้รับแต่งตั้งจากกรมศาสนาให้ดำรงตำแหน่งพระอธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ปี พ.ศ. 2473 ในปีเดี่ยวกันนี้ได้สร้างอุโบสถ 1 หลัง (ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกรื้อถอนหมดแล้ว) พระอธิการจ่อยมรณภาพในปี พ.ศ. 2483 ต่อจากนั้นปี พ.ศ. 2484 พระครูถาวรสมณวัตร จากวัดประยูรวงศาวาส จังหวัดธนบุรี (เดิม)  มาดำรงตำหน่งเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. 2493ได้พัฒนาวัดตะคร้อเรื่อยมา

            ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 พระครูถาวรสมณวัตรได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ทางคณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระมหาคง ฐิติปญฺโญ (เทพนอก) ปธ.4 นักโธเอก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ วัดบัวใหญ่ มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอคง ต่อมาวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูคงคนครพิทักษ์และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพิเศษเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2510 และท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548

            เมื่อปี พ.ศ. 2552 คณะสงฆ์จึงได้แต่งตั้งพระครูอาทรกิตตยารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอคง รองเจ้าอาวาสวัดตะคร้อ  ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดตะคร้อ ปัจจุบัน พระครูอาทรกิตตยารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอคง วัดตะคร้อ เป็นวัดเจ้าคณะอำเภอ และเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของคณะสงฆ์อำเภอคง และส่วนราชการต่าง ๆ และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของศิษยานุศิษย์ของพระครูคงคนครพิทักษ์ (หลวงปู่คง ฐิติปญฺโญ) เนื่องจากสรีระร่างของหลวงปู่ได้ประดิษฐานไว้ในพระมหาธาตุเจดีย์คงคนครพิทักษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้

                     


 ประวัติพระมหาคง ฐิติปญฺโญ (เทพนอก)

ลิ้งยูทูป  https://www.youtube.com/watch?v=xzSDEpPlwFw