หน้าแรก   ร้องเรียน/ร้องทุกข์   รับแจ้งทุจริต   ติดต่อ เทศบาล   แผนที่ เทศบาล

“เมืองคงก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนา  สนับสนุนการศึกษา  เศรษฐกิจก้าวหน้า  นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี”


     วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อ่าน 8 ครั้ง
     วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อ่าน 7 ครั้ง
     วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565
อ่าน 7 ครั้ง

  1.  ประชาสัมพันธ์เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  อ่าน 16 ครั้ง 
  2.  ประชาสัมพันธ์การใช้แอพลิเคชั่น​ TraffyFondue อ่าน 21 ครั้ง
  3.  ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการทำศพ  อ่าน 15 ครั้ง
  4.  แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อ่าน 13 ครั้ง
  5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) พ.ศ.๒๕๖๑  อ่าน 12 ครั้ง
  1.  ประกาศประกวดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมฯอ่างเก็บฯ  อ่าน 7 ครั้ง 
  2.  ประกาศประกวดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายถนนสระลอยกระทงไปทางวัดตะคร้อฯ   อ่าน 7 ครั้ง
  3.  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านคงสามัคคี  อ่าน 8 ครั้ง
  4.  ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤษภาษคม 2565 อ่าน 7 ครั้ง
  5.  ประกาศผลการผู้ชนะการจัดซื้อจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 อ่าน 5 ครั้ง
  1.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน มิ..65  อ่าน 6 ครั้ง 
  2.  ประกาศ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  อ่าน 7 ครั้ง
  3.  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  อ่าน 8 ครั้ง
  4.  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเมืองคง (เมษายน)  อ่าน 24 ครั้ง
  5.  ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   อ่าน 25 ครั้ง
  1.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี2565  อ่าน 9 ครั้ง 
  2.  คำสั่ง สภาเทศบาลตำบลเมืองคง  อ่าน 7 ครั้ง
  3.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565  อ่าน 10 ครั้ง
  4.  ประกาศสภา การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  อ่าน 7 ครั้ง
  5.  ประกาศ สภาเทศบาลตำบลเมืองคง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3  อ่าน 6 ครั้ง

ลิงค์แนะนำ

  สมัครสมาชิก     เข้าสู่ระบบสมาชิก     ออกจากระบบสมาชิก
    ตั้งกระทู้ใหม่     อ่านทั้งหมด

017   คำถามที่พบบ่อย (Q & A) โดย admin วันที่ 16 มี.ค   อ่าน 98 ออกความเห็น 0